Днес залагаме злато 14 к. - 1.00 гр. - до 53,70 лв.

Търси

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЗАЛОЖНАТА ДЕЙНОСТ НА

ЗАЛОЖНА КЪЩА „ М  и В КЪМПАНИ” ЕООД

 

Заложна къща „М и В КЪМПАНИ” ЕООД , ЕИК131186778, град София , бул. „Княгиня Мария Луиза” № 40 ет.3, ап. 10, представлявана от Управителя Марио Иванов Йончев,  наричана по-долу ЗАЛОЖНАТА КЪЩА  предоставя парични заеми, обезпечени със залог на движими вещи съглано Наредба  за дейност на заложните къщи, Търговския закон , Закона за задълженията и договорите и Гражданско процесуалния кодекс осъществявани на физически или юридически лица с постоянно или временно местожителслство или седалище на територията на Република България, наричани по-долу за краткост ЗАЕМОДАТЕЛ.

Цена на услугата

1. За предоставените парични заеми срещу залог на движими вещи, ЗАЛОЖНАТА КЪЩА начислява върху всяка една сделка, оформена чрез заложен билет следните лихви,  такси , комисионни, разходи по прякото обслужване на заема и обезщетителна неустойка  както следва:

 • Месечен размер на лихва върху отпуснатия заем:
  • Не повече от 3 /три/ на сто  за заеми в лева;
  • Не повече от 3 /три/ на сто за заеми във валута;

Забележка: конкретния размер на лихвата върху отпуснатия заем се договаря със Заемодателя при следните критерии : размер на искания заем, характер и особености на заложената вещ и срок на договора за заем.

 • Таксадоговаряне, отпускане и управление на кредита – дължи се при реално сключване на сделка и оформяне на заложен билет  - 8 %/осем процента/  месечно или 0,3% дневно върху главницата по заема  без начислено ДДС;
 • Такса обслужване / вкл. обработка на документи/ при сключване на паричния заем срещу залог на движима вещ – може да е не по-малко от 2 /два/ лева.
 • Такса оценка при сключване на паричния заем срещу залог на движима вещ – може да е не по-малко от 2 /два/ лева и не по-вече от 50 /петдесет/ лева с начислено ДДС в зависимост от главницата на отпуснатия заем.
 • Такса съхранение на заложената вещ – за всеки ден от срока на договора , а в случай на непогасяване на паричния заем  за срока до продажбата на веща , включително и при условията на чл. 160 ЗЗД – 3% /трипроцента/ месечно или 0,1% дневно от размера на главницата от оптуснатия заем с начислено ДДС.
 • Такса риск – в случай, че заложената вещ бъде иззета от органите на МВР, повреда или унищожаване или кражба от трети лица, при които Заложната къща не носи отговорност, форсмажори обстоятелства – 4% /четири процента месечно/ върху размера на  главницата по отпуснатия заем с начислен ДДС  от главницата по отпуснатия заем.
 •  Обезщетителна неустойка –  равна 0,67  % на ден, в случай на неиздължаване на паричния заем в уговорения в Заложния билет срок, която се начислява от деня на неизпълнението на задължението за връщане на заема до деня на продажбата на веща на трето лице или цялостното погасяване на заема.
 • Разноски за оценка на заложената вещ от лицензиран експерт-оценител към Агенция за приватизацията  –  в случаите на уникално идентифицируеми вещи както и при сложност на оценяването поради специфични характеристики на залощената вещ  - от 20 до200лева върху стойността на веща.
 • Разноски за нотариални такси – при залог върху МПС в съответния размер по Тарифа за нотариалните такси, събирани по реда на ЗННД.
 • Разноски за уведомление по чл. 11 ал. 3 от Наредбата за дейността на заложните къщи – съобразно ценораспис на „Български пощи” АД за препоръчано писмо с известие за доставка.

3.  Лихвите, таксите, комисионните, разноските и обезщетителната неустойка, които ЗАЛОЖНАТА КЪЩА начислява могат да бъдат изменяни при промяна на икономическите процеси в Република България, свързани с инфлационни промени, както и при изменение на финансовата, данъчната и парично-кредитната политика на дъжравата, изменение на основния лихвен процент на БНБ, като в частност за формиране на максималния размер на лихва по отпусканите парични заеми в лева или валута – в случай на нормативно определен по-високо ниво на лихвата, срещу която ЗАЛОЖНАТА КЪЩА  може да отпуска по занятие парични заеми срещу залог на движими вещи.

В случай, че в Република България нормативно се установи друга прарична единица за платежно средство, то дължимите се суми по вече сключени договори за заем срещу обезпечение на движими вещи, се конвертират в съответната валута по обменен курс на лева към съответната валуват по фиксинга на БНБ към деня на сключване на Заложния билет по отделните сделки.

3.1. При договаряне с редовни клиенти на Заложната къща,който по предходни заемни правоотношения,  са били коректни и добросъвестни,  по преценка на заемодателя, същия може да опрости  изцяло или частично  начислените  лихви и такси при условията на свободно договаряне със заемополучателя.

4. В случай, че със заложния билет е определена месечна лихва, която по размер е различна /по- ниска/ от максимално нормативно допустима, страните по взаимно съгласие могат да  я изменят до определените в чл. 18 ал. 1 на Наредбата за дейността на заложните къщи размер.

5. Разноските за нотариални такси могат да бъдат изменени при промяна на Тарифата за нотариалните такси.

6. Настоящите общи условия за осъществяване на заложната дейност са валидни до тяхното изменение със заповед на Управителя на Заложна къща „М и В КЪМПАНИ” ЕООД със съответна Заповед за изменението, като изменението незабавно се обявява на видно място в търговското помещение на ЗАЛОЖНАТА КЪЩА.

 

Методи на оценяване

7. Движимите вещи – втора употреба, служещи като залог на отпуснатия паричен заем , се оценяват с оглед определяне на справедлива пазарна стойност на същите, по следните един от следните методи или в комбинации от тях:

 • Метод на сравнителните аналози /Пазарен подход/  - стойността се определя чрез пряко сравнение на оценяваната вещ с други подобни със същите характеристики, за които са реализирани сделки на продажба в рамките на един месец от датата на сключване на договора за предоставяне на паричен заем, обезпечен със залог върху движима вещ, като сравнителните аналози касаят единствено вещи, чиито характеристики , определящи пазарната им стойност съотвестват в максимална степен на характеристиките на оценяваната вещ като се отчитат всички сходства и различия на сравняваните вещи.
 • Метод на капитализираните приходи /Приходен подход/ - оценката се базира на капитализация на очакваните чисти парични потоци, които биха могли да се генерират от оценяваната вещ или по време на нейната експлоатация.
 • Метод на омортизираните разходи на подмяна /Разходен подход/ -  стойността на веща се оценява по присъщите разходи за тяхния ремонт , поддръжка или пазарно придобиване към датата на оценката, която стойност се редуцира със осъответната амортизация – физическа, функционална или икономическа.

8.Оценката е експертна и се извършва от служител на фирмата на база на търгтовския опит, като разликите между оценката с сел гарантиране на заема и фактурната цена на вещта е в зависимост от ликвидността на предложената за обезпечение вещ.  В сложни случаи се прибягва до външни експерт – оценители. Злато за за гарантиране на заема се оценява на база 14 карата златно съдържание, като злато с различна проба 24к(999),21,6(900),18к(750),9к(375),8к(333) и други се приравняват с коефицент (златна проба)/14.

 

Условия за съхраняване на приеманите залози

9. Движимите вещи, служещи като обезпечение – залог по отпуснатите от Заложната къща парични заеми се съхраняват от същата в съотвествие с изискванията на чл. 19  ал. 1 до ал. 10 включително от Наредбата за дейността на заложните къщи.

10. В помещението, в което се съхраняват /пазят/ заложените вещи е забранен достъпът на външни лица, които не са служители на Заложната къща, с изключение на случаите, изрично предвидени в закон.

11. Пазенето на приетите в залог МПС се извършва в охраняем паркинг.

 

Размер и срок на предоставяните заеми

12. Заложната къща отпуска заеми:

 • В лева в размер от 10 /десет/ до 30 000 /тридесет хиляди/ лева;
 • Във валута – в размер по фиксинга на БНБ към деня на сключване на сделката за отпускане на паричен заем срещу залог на движима вещ за лева в съответната валута в размер от 10 /десет/ до 30 000 /тридесет хиляди/ лева;

13. Минималният срок на предоставяните заеми срещу залог на движима вещ е за 1 /един/ ден.

14. Максималния срок за предоставяне на заеми срещу залог на движима вещ е за 12 /дванадесет/ месеца, като при взаимно съгласие на Заложната къща и заемополучателя, може да се уговаря и друг, по-дълъг от максималния срок.

15. В случай, че срокът за издължаване на заетата сума е по-дълъг от 30 /тридесет/ дни се договаря задължително условие, че заемополучателя на всеки 15/30 дни е длъжен да се издължава за начиследните за периода разноски , такси и лихви по заема.

16. В случай на непогасяване на отпуснатия паричен заем при сроковете и условията на сключения Заложен билет в съотвествие с чл. 22 ал. 1 от Наредба за дейността на заложните къщи, Заложната къща задържа за срок от 7 /седем/ работни дни заложената вещ след изтичане на уговорения срок за връщане на заетата сума.

17. След изтичане на срока по чл. 16 от тези Общи условия, Заложната къща може:

 • Да продаде сама заложената вещ и да се удовлетвори предпочитателно от цената й при условията на чл. 23 ал. 1 и чл. 24 от Наредбата за дейността на заложните къщи и в случай, че заложената вещ е под 5000 лева или левовата равностойност във валута по фиксинга на БНБ към деня на сключване на заложния билет;
 • Ако заложената вещ е на стойност над 5000 лева или левовата равностойност във валута по фиксинга на БНБ към деня на сключване на заложния билет, продажбата се извършва при условията на чл. 160 ЗЗД във връзка с чл. 418 ГПК.
 • При залог на вземане се прилага чл. 165 ЗЗД.

18. Продажбата  по чл. 17 пункт първи на тези Общи условия се извъшва чрез сключване на писмен договор, а когато законът предвижда за действителност прехвърлянето на собствеността да се извърши в особена форма, същата следва да бъде спазена, като за целта упълномощен представител на заложната къща като продавач извърши правните действия по реализирането по продажбата.

 

Условия и разходи при предсрочно погасяване на заема и връщане на заложената вещ

19. Във всеки момент от срока на сключения договор за паричен заем, отразен във Заложния билет, Заемополучателят може да погаси задълженията си и да иска връщане на служещата за обезпечение движима вещ.

20. При предсрочно погасяване на паричния заем , заемополучателят дължи изплащане на главница, начислените до деня на плащането лихви и всички начислени комсионни, такси и разноски по отпуснатия паричен заем, обезпечен със залог върху движима вещ.

21. Предсрочното погасяване на заема се отразява върху двата еднообразни оригинални екземпляра на Заложния билет с израза „Изплатено”, дата и подписи на представител на Заложната къща и Заемополучателя, който изписва  саморъчно и трите си имена, както и се оформя разписка за върнатата на Заложната къща заета сума с реквизитите по чл. 21 ал. 4 от Наредба за дейността на заложните къщи. Изплащането се отразява в регистъра по чл. 10 ал. 1 от Наредба за дейността на заложните къщи.

22. Предаването на заложената вещ се извършва незабавно след издължаването на предсрочно погасения заем и се осъществява чрез фактическо предаване на вещта на заемополучателя, удостоверено с отбелязване върху двата еднообразни оригинални екземпляра на Заложния билет с израза „Предадено на заемополучателя”, дата и подписи   дата и подписи на представител на Заложната къща и Заемополучателя, който изписва  саморъчно и трите си имена.

 

Условия за връщане на заложени вещи в случаите на чл. 22 от Наредба за дейността на заложните къщи.

23. В срок от седем работни дни след изтичане на срока за погасяване на предоставения паричен заем срещу залог на движима вещ, заемополучателят може да погаси изцяло своите задължения – главница, лихви, разноски, такси, комисионни и обезщетителна неустойка  и да иска връщане на заложената вещ, като в случая се прилагат чл. 19 до 22 на настоящите общи условия.

 

Други условия

Чл. 24. Прехвърляне на правата и задълженията по Заложния билет от страна на заемополучателя на трето лице се извършва при условията на чл. 17 ал. 1 от Наредбата за дейността на заложните къщи. Искането за прехвърлянето се извършва в писмена форма от заемополучателя и се съставя протокол за прехвърлянето.

Чл. 25. При даване в залог на чужда движима вещ, когато собственика на вещта се яви лично в търговското помещение на Заложната къща, същият подписва декларация, с която дава изричното си съгласие за залога, обезпечаващ чуждо задължение по отпуснатия паричен заем.

Чл. 26. За всяко частично или цялостно плащане по Заложния билет от Заемополучателя, се съставя разписка в два еднообразни оригинални екзепляра.

Чл.27. По преценка на Заложната къща при сключване на Заложния билет и предаване на заложената вещ на Заемодателя, както и при връщане на заложената вещ поради издължаване на паричния заем на Заемополучателя, по преценка на Заложната къща могат да се съставят Приемо-предавателни протоколи за съответните фактически действия.

Чл. 28. Искане за информация относно извършена от Заложната къща продажба на заложена вещ при непогасяване на отпуснатия паричен заем по регистъра за продажбите, включително и извлечение от него при условятията на чл. 11 ал. 4 от Наредба да дейността на заложните къщи,  се извършва писмено. В срок от 14 работни дни Заложната къща предоставя исканата информация и само  ако лицето, подало  искането е администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

 

Настоящите общи условия влизат в сила от момента на одобряването им от Управителя на „Заложна къща М и В Къмпани” ЕООД.

 

Гр. София, 13.06.2019.                                                        ОДОБРЯВАМ:


« Назад
Онлайн удължаване и откупуване